Všeobecné nákupné podmienky obchodnej spoločnosti

Rohrer-Impera s.r.o.

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné nákupné podmienky (ďalej len „VNP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán ako aj ďalšie podmienky súvisiace s právnymi vzťahmi, vzniknutými pri uzatváraní Zmlúv a Objednávok  medzi Objednávateľom a Dodávateľom.

2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VNP sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Týmito VNP je aplikácia všeobecných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných/nákupných podmienok výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. Akékoľvek iné odchýlky od týchto VNP sú pre zmluvné strany záväzné iba v tom prípade, ak sa na nich výslovne zmluvné strany dohodli písomne v Zmluve alebo v Objednávke. V takom prípade majú odchylné zmluvné podmienky prednosť pred týmito VNP.   

5. V súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“), sú tieto VNP neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy resp.
Objednávky. 

 

Článok 2
Definícia základných pojmov

1. Objednávateľom alebo Zadávateľom sa rozumie obchodná spoločnosť Rohrer-Impera s.r.o., so sídlom Nová Rožňavská 136, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 696 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 117232/B. 

2. Dodávateľom / Zhotoviteľ sa rozumie osoba (fyzická alebo právnická) označená ako dodávateľ v Zmluve alebo Objednávke, ktorá vystupuje v pozícii poskytovateľa Predmetu plnenia, tzn. ako predávajúci, zhotoviteľ alebo v inej obdobnej pozícii podľa označenia na Zmluve alebo Objednávke. 

3. Subdodávateľom sa rozumie akákoľvek osoba (fyzická, právnická, ako aj jej právni nástupcovia), s ktorou má Dodávateľ záujem uzatvoriť alebo uzatvorí Zmluvu, resp. Objednávku o dodávke alebo vykonaní Predmetu plnenia ako aj subdodávatelia tejto osoby.

4. Zmluvnými stranami sa rozumie Objednávateľ a Dodávateľ. 

5. Objednávkou sa rozumie Objednávateľom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár označený ako „Objednávka“. V prípade, ak Objednávateľ nevyužije možnosť objednania Predmetu plnenia prostredníctvom písomného objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za Objednávku sa považuje aj objednávka zaslaná e-mailom, alebo poštou na adresu Dodávateľa.

6. Zmluvou sa rozumie akákoľvek zmluva uzatvorená v písomnej alebo elektronickej forme, ktorá má spravidla formu pristúpenia k týmto VNP a ktorej súčasťou sú aj všetky súvisiace právne dokumenty, informácie a pokyny súvisiace s uzatvorením Zmluvy a plnením vzájomných povinností Dodávateľa a Objednávateľa, platných v čase uzavretia Zmluvy.

7. Predmet plnenia je Tovar, Služby, Dielo alebo dokumentácia, ktoré má podľa Zmluvy alebo Objednávky Dodávateľ dodať, predložiť alebo poskytnúť Objednávateľovi.  Predmetom plnenia je aj dodanie špeciálnych nástrojov, potrebných pre riadne užívanie a prevádzku Predmetu plnenia alebo jeho pravidelnú údržbu. 

8. Službou sa rozumejú všetky povinnosti Dodávateľa vyplývajúce zo Zmluvy alebo Objednávky, ktoré majú charakter činnosti alebo prác. 

9. Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci, určené jednotlivo alebo čo do množstva a druhu podľa špecifikácie uvedenej v Zmluve alebo Objednávke. 

10. Dielom sa rozumie predovšetkým súhrn činností Dodávateľa, vykonávaných na základe Zmluvy/Objednávky, ktoré spočívajú v zhotovení/ uskutočnení stavby, práce, služby, alebo vo vypracovaní dokumentácie a uskutočnení s tým súvisiacich činností. Dielom sa rozumie aj každá činnosť Dodávateľa vykonávaná na základe Zmluvy/Objednávky, a to bez ohľadu na to, či má výsledok tejto činnosti charakter diela v zmysle ustanovenia § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo diela v zmysle ustanovenia § 3 alebo § 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení alebo či výsledok takejto činnosti je alebo nie je hmotne zaznamenateľný, resp. že na úpravu práv a povinností zmluvných strán sa na základe dohody zmluvných strán primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

11. Predpisom sa rozumie akákoľvek požiadavka, nariadenie, rozhodnutie, povolenie, oprávnenie, smernica, pravidlo, vyhláška, zákon alebo iný predpis vydaný kompetentným orgánom, ktorý sa priamo alebo nepriamo vzťahuje na Predmet plnenia a je alebo sa stane právne záväzným pri plnení Predmetu plnenia.

 

Článok 3
Ponuka a Objednávka 

1. Objednávateľ objednáva Predmet plnenia na základe Objednávky pričom Objednávke predchádza Ponuka Dodávateľa. Ponuka odoslaná Dodávateľom Objednávateľovi musí obsahovať minimálne nasledovné informácie:

1.1. identifikačné údaje Objednávateľa a Dodávateľa v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO (ak ide o právnickú osobu), IČ DPH (v prípade ak je zmluvná strana platcom DPH),

1.2. kontaktné údaje štatutárneho orgánu Dodávateľa a kontaktnej osoby poverenej vybavovaním konkrétnej Ponuky resp. Objednávky v rozsahu meno, priezvisko a telefonický/e-mailový kontakt osoby, 

1.3. podpis štatutárneho orgánu Dodávateľa a odtlačok jeho pečiatky, resp. podpis Dodávateľa ak ide o fyzickú osobu,

1.4. označenie Predmetu plnenia – tzn. požiadavky na zrealizovanie a kvalitu Predmetu plnenia v rozsahu názov Tovaru, Služby, Diela, cena za Predmet plnenia,   

1.5. zoznam dokumentácie, 

1.6. termín a miesto dodania Predmetu plnenia, 

1.7. ak sa má Predmet plnenia zrealizovať na základe špecifikácie vyhotovenej Dodávateľom, je Dodávateľ povinný takúto špecifikáciu priložiť k Ponuke. Špecifikácia je v tom prípade pre Dodávateľa záväzná.

 

Článok 4
Uzatváranie zmlúv

1. Na účely uzatvorenia Zmluvy medzi Zmluvnými stranami je Dodávateľ povinný doručiť (poštou alebo elektronicky) podpísaný rovnopis Zmluvy alebo akceptovanú (potvrdenú) Objednávku na poštovú alebo e-mailovú adresu Objednávateľa do 3 dní odo dňa jej doručenia Dodávateľovi. Za elektronické doručenie sa považuje doručenie na e-mailovú adresu Objednávateľa určenú Objednávateľom ako aj doručenie do elektronickej schránky Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený Objednávku ako návrh na uzatvorenie Zmluvy kedykoľvek až do doby jej prijatia Dodávateľom odvolať, a to bez udania dôvodu ako aj bez vzniku akýchkoľvek nárokov Dodávateľa voči Objednávateľovi. 

2. Objednávka/Zmluva sa považuje za uzatvorenú: 

a) doručením podpísaného rovnopisu Zmluvy alebo potvrdenej

Objednávky Dodávateľom na adresu Objednávateľa, alebo

b) v prípade, ak nedôjde k písomnej akceptácii Objednávky Dodávateľom a napriek tomu dôjde k akémukoľvek plneniu ktorejkoľvek zo Zmluvných strán v súlade s Objednávkou a súčasne k prijatiu takéhoto plnenia druhou Zmluvnou stranou, bude sa Objednávka považovať za potvrdenú a Zmluva uzatvorená ku dňu prijatia poskytnutého plnenia druhou Zmluvnou stranou. 

  

3. Návrh Zmluvy resp. Objednávky zo strany Objednávateľa sa považuje za prijatý zo strany Dodávateľa a Zmluva resp. Objednávka sa považuje za riadne uzavretú aj v prípade, ak nedôjde k písomnej akceptácii Objednávky alebo podpísaniu Zmluvy Dodávateľom a napriek tomu dôjde k akémukoľvek plneniu zo strany Objednávateľa v súlade s vystavenou Objednávkou alebo návrhom Zmluvy. V tomto prípade sa Objednávka bude považovať za potvrdenú a Zmluva považovať za uzavretú ku dňu prijatia Predmetu plnenia zo strany Objednávateľa. 

4. V prípade, ak je v Objednávke alebo v Zmluve odkaz na ponuku Dodávateľa, takáto ponuka je neoddeliteľnou prílohou Objednávky alebo Zmluvy. V opačnom prípade je takýto odkaz považovaný za neplatný.

5. V prípade rozporu týchto VNP s ustanoveniami uvedenými v Objednávke alebo Zmluve, je pre Zmluvné strany záväzný text uvedený v Objednávke alebo Zmluve, a to iba v prípade ak Zmluva alebo Objednávka budú obsahovať výhodnejšiu úpravu práv a povinností pre Objednávateľa. 

 

Článok 5
Predmet plnenia 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Predmet plnenia v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve alebo Objednávke a v súlade so Zmluvou/Objednávkou a

Predpismi. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje pri poskytovaní Predmetu plnenia ako aj pri plnení akéhokoľvek iného záväzku Objednávateľovi vždy postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. 

3. V prípade, ak sú Predmetom plnenia Tovary alebo Dielo, Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi tovar alebo dielo v dohodnutom množstve, kvalite zohľadňujúcej najnovšie technologické poznatky, bez vád a v súlade so všetkými požiadavkami Zmluvy, Objednávky, a Predpisov. Pre prípad, že Zmluva alebo Objednávka obsahuje ustanovenie odvolávajúce sa na inú právnu normu alebo štandard, je Dodávateľ povinný ich dodržiavať a zabezpečiť ich splnenie. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípadoch, ak Zmluva alebo Objednávka obsahuje odkaz alebo odvolanie na iné obchodné podmienky Dodávateľa resp. akékoľvek iné obchodné podmienky ako tieto VNP. 

4. V prípade, ak je Predmetom plnenia poskytnutie Služieb Objednávateľovi, je Dodávateľ povinný poskytovať tieto Služby Objednávateľovi v súlade s jeho záujmami a potrebami, ktoré sú Dodávateľovi známe, resp. mu známe museli byť. Dodávateľ sa zaväzuje tieto Služby poskytovať Objednávateľovi v súlade s odbornou starostlivosťou  a na vysokej profesionálnej úrovni. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri poskytovaní Predmetu plnenia Objednávateľovi, bude dodržiavať ustanovenia Článku 3 „Vzťahy a podmienky zamestnania“ Smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/EC,  a to najmä (ale nie výlučne), že zabezpečí,  aby boli u jeho zamestnancov zabezpečené minimálne mzdové nároky a dodržané všetky právne predpisy, kolektívne zmluvy, týkajúce sa zamestnávania. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje v celom rozsahu dodržiavať aj požiadavky Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004.

 

Článok 6
Miesto a čas plnenia

1. Pre prípad, že Zmluvnými stranami nie je v Objednávke alebo v Zmluve dohodnuté inak, za miesto plnenia Predmetu plnenia sa považujú priestory Objednávateľa na adrese Pri ihrisku 499/22, 935 21  Veľké Kozmálovce.

2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Predmet plnenia v termínoch uvedených v Objednávke alebo v Zmluve. Ak Zmluva alebo Objednávka výslovne neurčuje termín plnenia Predmetu Plnenia, Dodávateľ je povinný plniť Predmet plnenia bez zbytočného odkladu.

3. V prípade omeškania alebo hrozby omeškania s poskytnutím Predmetu plnenia je Dodávateľ povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa spolu s uvedením dôvodov omeškania a predpokladanej dobe omeškania. Dodávateľ je povinný využiť všetky svoje schopnosti a možnosti, a prijať všetky potrebné opatrenia na odstránenie alebo skrátenie doby omeškania s poskytnutím Predmetu plnenia.

4. V prípade omeškania Dodávateľa s poskytnutím Predmetu plnenia je Objednávateľ oprávnený nariadiť Dodávateľovi  okamžite podniknúť také kroky, ktoré sú podľa Objednávateľa nevyhnutné na dodržanie termínu poskytnutia Predmetu plnenia a Dodávateľ je povinný ich v stanovenej lehote a na vlastné náklady vykonať.

V prípade, ak Dodávateľ nepodnikne kroky uvedené v predchádzajúcej vete alebo ak sú tieto kroky podľa Objednávateľa nedostatočné, Objednávateľ je oprávnený: (i) odstúpiť od Zmluvy alebo (ii) vykonať takéto kroky sám prípadne prostredníctvom tretej strany na náklady Dodávateľa, (iii) odmietnuť prijať Predmet plnenia alebo jeho časť. Uplatnením práva Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody. 

 

Článok 7
Zmluvná cena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za podmienok uvedených v Zmluve alebo Objednávke, dohodnutú zmluvnú cenu. Zmluvná cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v Objednávke alebo Zmluve a zahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené s dodaním Predmetu plnenia, najmä dopravné a materiálové náklady, mzdové a vedľajšie náklady, ako aj iné režijné náklady, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, všetky clá, dane (okrem DPH), poplatky, poistenie, ubytovanie, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa.

2. V zmluvnej cene sú zahrnuté aj akékoľvek/všetky ďalšie práce, vyžiadané Objednávateľom pokiaľ sú tieto nevyhnutne potrebné na zhotovenie Predmetu plnenia (na naplnenie účelu Zmluvy alebo Objednávky). V prípade vyskytnutia sa nevyhnutnej potreby vykonania ďalších činností na Predmete plnenia, vyžiadaných Objednávateľom, ktoré ale nie sú zahrnuté v zmluvnej cene, sa cena určí na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, za predpokladu, že v Zmluve nie je uvedené inak.

3. Zmluvná cena určená v Zmluve alebo Objednávke je pevná, konečná a nepodlieha počas celej doby trvania Zmluvy žiadnym zmenám.

4. Ak v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, zmluvná cena je určená ako suma bez DPH. Ak Predmet plnenia podlieha dani z pridanej hodnoty v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu platného v mieste zdaniteľného obchodu Dodávateľa, táto daň bude fakturovaná a platená v súlade s týmto predpisom.

5. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Dodávateľ povinný predložiť podrobnú a úplnú kalkuláciu (tzv. rozpočet) zmluvnej ceny.

6. Ak sa Zmluvné strany v Zmluve alebo Objednávke dohodli,  že zmluvná cena za Predmet plnenia bude určená podľa cenníka Dodávateľa, zmluvná cena sa bude určovať podľa cenníka Dodávateľa platného v čase podpisu Zmluvy alebo Objednávky. V takomto prípade bude cenník Dodávateľa tvoriť neoddeliteľnú prílohu/súčasť Zmluvy/Objednávky, v opačnom prípade sa takéto dojednanie považuje za neplatné. Cenník Dodávateľa je pre Zmluvné strany záväzný minimálne do konca nasledujúceho kalendárneho roka po podpísaní Zmluvy/Objednávky. Dodávateľ nie je oprávnený počas doby platnosti cenníka tento jednostranne meniť, a to ani z dôvodu zvýšenia nákladov.

7. Objednávateľ nie je povinný poskytovať Dodávateľovi za Predmet plnenia vopred žiadne peňažné zálohy a Dodávateľ nie je oprávnený takéto zálohy od Objednávateľa požadovať, pokiaľ sa Zmluvné strany v Zmluve nedohodnú inak.

8. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zmluvnú cenuna základe faktúry vystavenej dodávateľom. Dodávateľ predloží takto vystavenú faktúru Objednávateľovi najneskôr do 14 dní po riadnom odovzdaní a prevzatí Predmetu plnenia alebo jeho časti. Súčasťou každej faktúry bude doklad o čiastkovom, resp. úplnom splnení záväzku podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

9. Faktúra ako daňový doklad musí obsahovať všetky zákonom požadované náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). K faktúre musia byť priložené doklady, ktoré preukazujú oprávnenosť fakturácie (napr. preberací protokol, dodací list a pod.). Splatnosť faktúry je 60 dní od doručenia druhej strane, ak nedôjde k inej dohode. Faktúra musí ďalej obsahovať číslo Objednávky alebo  Zmluvy a musí byť vystavená najneskôr do štrnásť (14) dní po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

10. Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek ujmu vzniknutú v dôsledku nesprávne alebo neskoro vystavenej faktúry.

11. Faktúra prípadne záloha na faktúru sa považuje za uhradenú dňom odpísania dlžnej čiastky z bankového účtu Objednávateľa. V prípade, ak faktúra bola vystavená v rozpore so Zmluvou  alebo Objednávkou, každá Zmluvná strana je oprávnená vrátiť faktúru bez jej úhrady spolu s uvedením dôvodu jej vrátenia v lehote splatnosti tejto  faktúry. V prípade zistenia rozporu faktúry so Zmluvou alebo Objednávkou, je Zmluvná strana, ktorá faktúru vystavila povinná ju  opraviť alebo stornovať a vystaviť novú faktúru. V prípade vystavenia novej alebo opravenej faktúry bude splatnosť novej faktúry opätovne 60 dní odo dňa vystavenia novej faktúry resp. opravenej faktúry. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade oprávneného vrátenia faktúry Zmluvnou stranou, sa táto Zmluvná strana nedostáva do omeškania s fakturovanou platbou.

12. V prípade, ak je Objednávateľ povinný v zmysle platných právnych predpisov zaplatiť z platby voči Objednávateľovi zrážkovú daň alebo zabezpečiť daň, Objednávateľ je oprávnený znížiť platbu Dodávateľovi o takúto daň a zadržanú daň zaplatiť v mene Dodávateľa príslušnému správcovi dane.

13. V prípade, ak je Objednávateľ povinný zaplatiť dane alebo poplatky za Dodávateľa, Subdodávateľov alebo ich zamestnancov, Dodávateľ je povinný uhradiť Objednávateľovi do 30 dní od doručenia tejto požiadavky Objednávateľa,  takto zaplatenú sumu  vrátane akýchkoľvek ďalších nákladov alebo výdavkov, ktoré Objednávateľovi s tým vznikli. Uvedené platí aj v prípade úhrady daní a poplatkov Objednávateľom za tieto osoby v súvislosti s porušením ich povinností (pokuty, sankcie, úroky a atď.). Dodávateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie takýchto platieb t.j. predložiť mu bezodkladne všetky potrebné informácie a doklady. Objednávateľ je zároveň oprávnený všetky takto vzniknuté dane alebo poplatky a s nimi súvisiace ďalšie náklady alebo výdavky započítať voči riadne vystaveným faktúram Dodávateľa.

14. Dodávateľ je povinný na žiadosť  Objednávateľa predložiť mu doklad o svojej daňovej rezidencii alebo akýkoľvek iný doklad, ktorý Objednávateľ potrebuje na posúdenie statusu Dodávateľa na účely dane z príjmov súvisiacich  s Predmetom plnenia, a to najneskôr do 10 dní  od obdržania požiadavky Objednávateľa. Dodávateľ znáša všetku zodpovednosť za nepravdivé, nesprávne alebo neúplné uvedenie údajov podľa predchádzajúcej vety a je v tomto smere povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorá tým vznikne Objednávateľovi. V rovnakej lehote 10 dní je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad o jeho registrácii ako platiteľa DPH v štáte, v ktorom uskutočňuje zdaniteľné plnenie, doklad o existencii DPH prevádzkarne v takomto štáte, ako aj akýkoľvek iný doklad súvisiaci s posúdením platenia DPH vo vzťahu k Predmetu plnenia. 

15. Dodávateľ na účely ručenia za DPH podľa § 69 ods. 14 a § 69b Zákona o DPH vyhlasuje, že: (i)nemá nedoplatky na DPH, (ii) nenastali u neho dôvody, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu jeho registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH, (iii) nie je vedený v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. V prípade, ak dôjde k zmene ktorejkoľvek skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete v písm.

i) až iii) Dodávateľ sa zaväzuje do troch dní túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi. Pokiaľ je Objednávateľovi známe, že Dodávateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v písm. i) až iii) je Objednávateľ oprávnený zadržať z fakturovanej ceny plnenia zádržné na DPH (ďalej len „Zádržné na DPH“). 

16. Zádržné na DPH má právo Objednávateľ zadržať až do výšky súčtu platieb DPH fakturovaných Dodávateľom, a to z ktorejkoľvek faktúry vystavenej Dodávateľom a použiť ho na prípadnú úhradu DPH podľa § 69b Zákona o DPH. Zádržné na DPH Objednávateľ vyplatí Dodávateľovi až potom ako mu Dodávateľ preukáže, že pominuli skutočnosti, ktoré boli dôvodom zadržania Zádržného na DPH alebo ak príslušný správca dane vráti Objednávateľovi DPH uhradenú za Dodávateľa. 

17. V prípade, ak Objednávateľ ako ručiteľ zaplatí za Dodávateľa nezaplatenú DPH úhradou alebo započítaním podľa § 69b ods. 1 alebo 6 Zákona o DPH, pričom na tento účel nezadržal Zádržné na DPH, Dodávateľ súhlasí, aby Objednávateľ jednostranne započítal takto zaplatenú DPH voči akejkoľvek pohľadávke, ktorá vznikne Dodávateľovi voči Objednávateľovi. V prípade, ak Zádržné na DPH alebo započítanie vzájomných pohľadávok nepostačovalo na vyrovnanie celej dane zaplatenej Objednávateľom podľa § 69b ods. 1 alebo 6 Zákona o DPH, Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zostávajúcu časť zaplatenej DPH formou náhrady škody.

18. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy alebo zrušiť Objednávku, ak zistí, že Dodávateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v odseku 15 tohto článku VNP.

19. V prípade, ak je súčasťou Predmetu plnenia vykonanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 69 ods. 12 Zákona o DPH, DPH vzťahujúcu sa na tieto stavebné práce je povinný správcovi dane platiť Objednávateľ. Dodávateľ v takom prípade uvedie vo faktúre, že ide o „Prenos daňovej povinnosti“.

 

Článok 8
Prevzatie Predmetu plnenia 

1. Zmluvný záväzok Dodávateľa je splnený riadnym a včasným odovzdaním a prevzatím Predmetu plnenia Objednávateľom.

2. Odovzdanie a prevzatie Predmetu plnenia potvrdia Zmluvné strany svojím podpisom v písomnom preberacom protokole (ďalej len „Preberací protokol“). 

3. V prípade výskytu akýchkoľvek vád na Predmete plnenia je Objednávateľ oprávnený odmietnuť podpísať Preberací protokol a požiadať Dodávateľa o nápravu. V takomto prípade je Dodávateľ povinný vady na Predmete plnenia odstrániť v lehote a spôsobom určeným Objednávateľom. Zoznam vád, termíny ich odstránenia a spôsob ich odstránenia, je prílohou Preberacieho protokolu.

4. Vyhotovený a oboma Zmluvnými stranami podpísaný Preberací protokol je dokladom, na základe ktorého je Dodávateľ oprávnený vystaviť faktúru za poskytnutý Predmet plnenia  a ktorý oprávňuje Objednávateľa začať v plnom rozsahu užívať Predmet plnenia.

 

Článok 9
Nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu plnenia 

1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Predmetu plnenia niektorým z nasledovných spôsobov (v závislosti od toho, ktorá zo skutočností nastane skôr): 

1.1. okamihom prechodu nebezpečenstva škody na Predmete plnenia, 

1.2. zaplatením Zmluvnej ceny za Predmet plnenia alebo jeho časti,

1.3. dodaním Predmetu plnenie do miesta plnenia resp. keď

Objednávateľ získa oprávnenie nakladať s Predmetom plnenia,

1.4. okamihom bezprostredne predchádzajúcim okamihu, v ktorom má zákazník Objednávateľa, pre ktorého je Predmet plnenia určený, nadobudnúť k Predmetu plnenia vlastnícke právo.

2. Dodávateľ sa vo vzťahu k jeho Subdodávateľom zaväzuje zabezpečiť, aby prechod práv podľa tohto bodu tohto článku VNP na Objednávateľa bol v súlade so Zmluvou alebo Objednávkou. 

3. Dodávateľ znáša počas celej doby plnenia Predmetu plnenia nebezpečenstvo škody na Predmete plnenia. Nebezpečenstvo škody na Predmete plnenia prechádza na Objednávateľa dňom podpísania Preberacieho protokolu.

 

Článok 10
Zodpovednosť Dodávateľa, záruka a záručná doba

1. Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za akékoľvek vady, ktoré sa vyskytnú na Predmete plnenia v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve alebo Objednávke. 

2. Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi aj za to, že Predmet plnenia si počas záručnej doby uvedenej v odseku 3 tohto článku týchto VNP udrží dohodnutú akosť a vlastnosti  uvedené v Zmluve alebo Objednávke (ďalej len „Záruka“).

3. Záručná doba začína plynúť od podpísania Preberacieho protokolu, ak Preberací protokol neurčuje skorší dátum, a uplynie do 36 mesiacov od podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami alebo uplynutím skutočnej alebo očakávanej životnosti projektu realizovaného Objednávateľom, pre ktorý je Predmet plnenia určený, podľa toho, ktorá z týchto záručných dôb je dlhšia, nie však neskôr ako 24 mesiacov odo dňa uvedenia realizovaného projektu do prevádzky (ďalej len „Záručná doba“). V prípade, ak z právnych predpisov vyplýva pre Objednávateľ dlhšia záručná doba ako záručná doba uvedená v predchádzajúcej vete, platí pre Objednávateľa táto dlhšia záručná doba. 

4. Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú Záručnej doby a odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty, potrebné na uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za Vady . 

5. Vo vzťahu k jednotlivým častiam Predmetu plnenia plynie Záručná doba samostatne. 

6. V prípade, ak Dodávateľ poskytne Objednávateľovi vadný Predmet plnenia alebo ak existuje odôvodnená obava Objednávateľa, že Dodávateľ poskytne vadný Predmet plnenia, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa: 

6.1. odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné, a to najneskôr do 24 hodín,

6.2. primeranú zľavu z ceny Predmetu plnenia,

6.3. odstúpiť od zmluvy, alebo

6.4. odmietnuť Predmet plnenia alebo jeho časť a v plnení pokračovať sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Dodávateľa. 

7. Uplatnením niektorého z práv uvedených v odseku 6 tohto článku týchto VNP Objednávateľom nie je prekážkou pre uplatnenie iných práv Objednávateľom podľa Zmluvy resp. Objednávky alebo vyplývajúcich z právnych predpisov. Pokiaľ nie je v týchto VNP uvedené inak, na uplatnenie zodpovednosti za vady použijú Zmluvné strany ustanovenia        § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v znení platnom v okamihu uzatvorenia Zmluvy.

8. Ak Objednávateľ počas Záručnej doby zistí, že Predmet plnenia alebo jeho časť má vady, je povinný oznámiť Dodávateľovi tieto vady. Dodávateľ po oznámení, že Predmet plnenia má vady, je povinný  písomne sa vyjadriť Objednávateľovi k vytýkaným vadám bez zbytočného odkladu, najneskôr však  do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o vadách. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti Dodávateľom platí nevyvrátiteľná domnienka, že vytýkané vady ako aj nárok Objednávateľa špecifikovaný v oznámení o vadách sú oprávnené a dôvodné. 

9. Dodávateľ  je povinný odstrániť vady vytýkané Objednávateľom spôsobom a v lehote určenej Objednávateľom. V prípade absencie lehoty na odstránenie vád na Predmete plnenia, platí, že lehota na odstránenie vád je Zmluvnými stranami dohodnutá na 5 dní odo dňa uplatnenia nároku Objednávateľa. 

 

Článok 11
Vyššia moc

1. Zmluvné strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo Objednávky po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len “Vyššia moc”). V takomto prípade Zmluvná strana nebude zodpovedať druhej Zmluvnej strane za porušenie svojich povinností avšak výlučne v prípade, že hlavnou príčinou porušenia plnenia si svojich povinností bola Vyššia moc. Dodávateľ sa však nemôže odvolávať na Vyššiu moc, v prípade, ak v čase vzniku Vyššej moci bol už v omeškaní so splnením svojej povinnosti.

2. Za Vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe uzavretia objednávky alebo zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady Vyššej moci sa považujú najmä stávka, epidémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, zákaz transferu devíz, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska kríza a pod. Vyššou mocou nie je možné považovať nedostatok pracovných síl, materiálu, zásob, energií, výrobných/prepravných kapacít/prostriedkov, a/alebo surovín, prestoje, havárie dopravných prostriedkov, priemyselné havárie alebo nehody Dodávateľa. 

3. Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná druhej Zmluvnej strane bezodkladne písomne oznámiť hodnoverným spôsobom preukázať vznik Vyššej moci najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa o Vyššej moci dozvedela alebo mohla dozvedieť. 

 

Článok 12
Zmluvné pokuty, zodpovednosť za škodu

1. Ak Dodávateľ poruší svoje zmluvné povinnosti má Objednávateľ právo uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu podľa tohto článku VNP, a to v nasledovnej výške:

 

1.1. V prípade, ak Dodávateľ poruší svoje povinnosti podľa týchto VNP a dostane sa tak s odovzdaním Predmetu plnenia do omeškania, má Objednávateľ právo uplatniť si

voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny plnenia za každý i začatý deň omeškania. Uvedené platí aj pre prípad neodovzdania alebo oneskoreného odovzdania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie Predmetu plnenia alebo iných dokladov, ktoré je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi podľa Zmluvy, Objednávky, príslušných právnych predpisov alebo podľa týchto VNP. Pri plnení, ktoré vykazuje vady, je Objednávateľ oprávnený uplatňovať voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% zo Zmluvnej ceny Predmetu plnenia.

1.2. V prípade, ak Dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád plnenia bez zbytočného odkladu alebo v lehote stanovenej týmito VNP alebo ak v riadne začatom odstraňovaní vád nepokračuje, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej Zmluvnej ceny za každú jednotlivú vadu a za každý i začatý deň omeškania s jej odstránením.

1.3. Ak je predmetom Objednávky alebo Zmluvy pravidelne sa opakujúce plnenie, zmluvná pokuta podľa odsekov 1.1. až 1.3 sa vypočíta ako 0,5% z ceny plnenia realizovaného podľa Objednávky alebo Zmluvy za kalendárny mesiac (prípadne iné dohodnuté obdobie), v ktorom došlo k vadnému plneniu alebo k omeškaniu.

1.4. Ak je predmetom Objednávky alebo Zmluvy dodanie Predmetu plnenia po častiach, zmluvná pokuta podľa odsekov 1.1. až 1.3 sa vypočíta ako 0,5% z ceny časti plnenia,  pri ktorej došlo k vadnému plneniu alebo k omeškaniu.

1.5. V prípade, ak Dodávateľ po začatí rokovaní o uzatvorení Zmluvy alebo Objednávky Predmet plnenia alebo akúkoľvek jeho časť dodá priamo Zákazníkovi Objednávateľa bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa, má Objednávateľ právo od Dodávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške, ktorú mal Objednávateľ so svojim Zákazníkom dohodnutú ako úhradu za takto Dodávateľom dodaný Predmet plnenia alebo akúkoľvek jeho časť.

2. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku VNP nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Dodávateľa povinnosti poskytnúť riadne Predmet plnenia bez vád a povinnosti odovzdať Objednávateľovi príslušné doklady.

3. V prípade, ak na strane Dodávateľa vystupujú viaceré osoby, ich záväzky sú spoločné a nerozdielne. 

4. Pri stornovaní už potvrdenej Objednávky resp. Zmluvy Dodávateľom je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa náhradu nákladov a škody, ktoré mu v súvislosti s predmetnou Objednávkou, resp. Zmluvou vznikli.

5. Zodpovednosť za škodu sa riadi ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak nie je v Objednávke alebo Zmluve dohodnuté inak.

6. Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu do desiatich dní od doručenia vyúčtovania náhrady škody Dodávateľovi.

 

Článok 13
Odstúpenie od Zmluvy/Objednávky

1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:

a) Dodávateľ je v omeškaní s plnením Predmetu plnenia, resp. jeho časti, o viac ako 30 kalendárnych dní. V tomto prípade Objednávateľ nie je povinný nahradiť žiadne náklady, ktoré Dodávateľovi s prípravou Predmetu plnenia vznikli.

b) Výška zmluvných pokút za omeškanie Dodávateľa s poskytnutím Predmetu plnenia podľa Zmluvy presiahne 20% celkovej Zmluvnej ceny.

c) Dodávateľ neodstráni Vadu v súlade so Zmluvou.

d) Predmet plnenia alebo  jeho časť má takú vadu, ktorá predstavuje podstatné porušenie Zmluvy.

e) Dodávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom.

f) Dodávateľ poruší Zmluvu inak ako podstatným spôsobom a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote od doručenia výzvy Objednávateľ na nápravu.

g) Dodávateľ podstatným spôsobom alebo opakovane porušuje ktorýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis alebo interný predpis Objednávateľa.

h) Na majetok Dodávateľa je vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo iné konanie, ktorého cieľom je kolektívne uspokojenie veriteľov Dodávateľa.

i) Dodávateľ sa dostane do platobnej neschopnosti.

j) Ak Vyššia moc, trvá nepretržite viac  ako 2 (dva) mesiace alebo celkom v súhrne všetkých viac ako 4 (štyri) mesiace.

k) Ak zákazník Objednávateľa, pre ktorého je Predmet plnenia určený, odstúpil od zmluvy s Objednávateľom alebo takú zmluvu vypovedal resp. iným spôsobom ukončil.

2. Dodávateľ  je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch: 

a) Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry za Zmluvnú cenu alebo čiastkovými platbami za Zmluvnú cenu viac ako 30% z celkovej Zmluvnej ceny a viac ako 60 dní a takéto porušenie neodstránila ani v dodatočnej lehote 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej výzvy Dodávateľa.

b) Ak Vyššia moc trvá nepretržite dlhšie ako 2 mesiace alebo celkom v súhrne viac ako 4 mesiace.

3. Za podstatné porušenie Zmluvy alebo Objednávky sa považujú prípady, ak: 

a) Dodávateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalého súťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže alebo svojím konaním poškodzuje dobré meno Objednávateľa, alebo

b) Dodávateľ porušil platné právne predpisy a interné pravidlá Objednávateľa, resp. konečného odberateľa týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a vstupov do objektov Objednávateľa, resp. konečného odberateľa alebo tieto úmyselne obchádza.

4. Zmluvná strana odstupujúca od Zmluvy musí oznámenie o odstúpení od Zmluvy vykonať písomnou formou s uvedením dôvodu odstúpenia a preukázateľne doručiť odstúpenie od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

5. Odstúpením od Zmluvy alebo Objednávky sa Zmluva alebo Objednávka zrušuje od okamihu doručenia písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy/Objednávky sa zasiela doporučenou zásielkou na adresu sídla druhej zmluvnej strany zapísaného v príslušnom obchodnom registri.

6. Odstúpenie od Zmluvy alebo Objednávky sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Článok 14
Bezpečnosť a ochrana zdravia

1. Ustanovenia tohto článku VNP sa vzťahujú na prípady, ak je Predmetom plnenia Dielo, pri ktorom to vyplýva z povahy plnenia. 

2. Dodávateľ je povinný dodržiavať pri poskytovaní Predmetu plnenia všetky príslušné predpisy a technologické postupy prác a služieb, bezpečné pracovné postupy prác a služieb, platné právne predpisy. Rovnako je povinný dodržiavať aj všetky interné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“)  a ochrany životného prostredia (ďalej len „OŽP“).

3. Poskytnutie Predmetu plnenia je Dodávateľ povinný realizovať plne v súlade so zákonným oprávnením (odbornou spôsobilosťou) tak Dodávateľa, obchodnej spoločnosti, ako aj jeho jednotlivých zamestnancov a dodávateľov. Dodávateľ nesmie poveriť svojich zamestnancov ani zamestnancov svojich dodávateľov prácou, na ktorú nie sú spôsobilí a/alebo nemajú príslušné oprávnenia stanovené platnou legislatívou SR.

4. Dodávateľ zodpovedá za kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov, školenie (poučenie) z predpisov o BOZP, o ochrane pred požiarmi a za inú odbornú spôsobilosť potrebnú pre plnenie Zmluvy na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách Objednávateľa. Dodávateľ je povinný mať na pracovisku v mieste výkonu práce platné doklady o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a poučení jednotlivých pracovníkov. 

5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu poskytovania Predmetu plnenia vykonať kontrolou platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej spôsobilosti a poučení jednotlivých pracovníkov. Dodávateľ je povinný priebeh prác prispôsobiť aktuálnym podmienkam miesta výkonu prác a prístupových ciest Objednávateľa tak, aby realizácia Predmetu plnenia zodpovedala predpisom o BOZP, OPP a OŽP. 

6. Dodávateľ je povinný zabezpečiť kontrolu dodržiavania predpisov BOZP, OPP a OŽP pomocou kontrol vykonávaných vedúcimi zamestnancami Dodávateľa počas poskytovania Predmetu plnenia. O vykonaní takýchto kontrol je Dodávateľ povinný viesť záznamy, ktoré je povinný na žiadosť

Objednávateľa predložiť

 

Článok 15
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory týkajúce sa Predmetu plnenia prednostne vždy mimo súdne resp. sa o také vyriešenie sa vždy pokúsia. Prípadné spory, vzniknuté pri realizácii konkrétnych obchodných vzťahov, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť predovšetkým mierovou cestou. Pokiaľ však Zmluvné strany nedospejú k dohode, ujednáva sa, že ich prípadný spor bude riešený pred príslušným súdom Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach dôvernej povahy a dôverných informáciách, ktoré sa dozvedeli v súvislosti v ich obchodnom vzťahu, ako i v priebehu jednaní a takéto informácie neoznamovať či nesprístupňovať tretím osobám.

3. Zmluva resp. Objednávka môže byť zmenená alebo doplnená iba písomným dodatkom podpísaným oboma Zmluvnými stranami. 

4. Dodávateľ súhlasí s prípadným postúpením všetkých práv a povinností z Objednávateľa na inú tretiu osobu. Dodávateľ je oprávnený postúpiť alebo previesť na tretiu osobu akékoľvek svoje zmluvné práva alebo povinnosti výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

5. Tieto VNP sú platné a účinné odo dňa 01.01.2024. Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VNP stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných zmluvných dojednaní. Zmluvné strany sú povinné také ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením tak, aby zostal zachovaný hospodársky a právny účel, ktorý bude zodpovedať čo najviac účelu sledovanému uzatvorením Zmluvy alebo Objednávky.

6. Všetky informácie, údaje alebo dáta, ktoré si Zmluvné strany počas trvania ich obchodného vzťahu poskytli sú považované za dôverné a nesmú byť prezradené alebo poskytnuté tretím osobám bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa, s výnimkou všeobecne známych skutočností alebo ak sa ich zverejnenie alebo sprístupnenie vyžaduje na základe osobitného predpisu. 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VNP, alebo ich nahradiť novým znením. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmena VNP nepovažuje za porušenie Zmluvy alebo Objednávky.

8. Dodávateľ svojím podpisom na Objednávke alebo Zmluve potvrdzuje, že si tieto VNP od Objednávateľa prevzal, oboznámil sa s nimi, ich obsahu porozumel a s týmto bezvýhradne súhlasí.